Posted by: piyalak | 01/07/15

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่ WEBLOG ของพระปิยะลักษณ์ ปญฺญาวโร

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงธรรมบรรยาย
ในรูปแบบ mp3 ตลอดจนเอกสารอื่นๆ

โดยคลิกเลือกอัลบั้มที่ต้องการด้านล่าง

ลิงค์จะนำท่านไปสู่ Onedrive เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

สำหรับการดาวน์โหลด ธรรมนิยาย นั้น
คลิกที่ เมนูธรรมนิยาย

ซึ่งอยู่ด้านบนของ blog เพื่อไปสู่หน้าธรรมนิยาย

Weblog ของพระปิยะลักษณ์

คลิก เพื่อไปสู่หน้า Weblog ของพระปิยะลักษณ์

ธรรมบรรยายล่าสุด ปี ๒๕๕๘

รัตนอุบาสกหมุนกงล้อ แผ่นที่ ๑

รัตนอุบาสกหมุนกงล้อ แผ่นที่ ๒

รัตนอุบาสกหมุนกงล้อ แผ่นที่ ๓

๑. รัตนอุบาสกหมุนกงล้อ
แผ่นที่ ๑

รวมธรรมบรรยายจากกิจกรรม
“รัตนอุบาสกเสวนา” ครั้งที่ ๑-๘

โดยอาจารย์ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล

เรื่องราวการก่อตั้ง “กลุ่มรัตนอุบาสก”
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
เหตุแห่งการลาสิกขา
กิจกรรม “รัตนอุบาสกเสวนา”
มีเพื่อประโยชน์อะไร

๒. รัตนอุบาสกหมุนกงล้อ แผ่นที่ ๒

รวมธรรมบรรยายจากกิจกรรม
“รัตนอุบาสกเสวนา” ครั้งที่ ๙-๑๖

วิเคราะห์ข้อธรรมอันลึกซึ้ง
เกี่ยวด้วยการปฏิบัติภาวนาอย่างแยบคาย

อาทิ บุญคืออะไร
คนปฏิบัติธรรมมีความรักได้หรือไม่
มีสุขอย่างไรจึงนำไปสู่การหลุดพ้น
พระอรหันต์ก็ยังฆ่าตัวตายจริงหรือ ?

๓. รัตนอุบาสกหมุนกงล้อ แผ่นที่ ๓

รวมธรรมบรรยายจากกิจกรรม
“รัตนอุบาสกเสวนา” ครั้งที่ ๑๗-๒๕

ตอบข้อซักถามนานาปัญหา
จากหลักธรรมในพระไตรปิฎก

ที่จะทำให้คุณเข้าใจข้อธรรมอย่างลึกซึ้ง

ธรรมบรรยายหลากหลาย ที่จะให้วิสัยทัศน์ต่อการดำรงชีวิต


R01-02

๑.จุดเริ่มต้น
รัตนอุบาสกเสวนา
๒.The Secret


R03

๓.อัศจรรย์ของง้วนดิน
-ควาตแตกต่างข้อปฏิบัติ
ของคฤหัสถ์และบรรพชิต


R04

๔.โลกจินตา
-ปฏิบัติอย่างไร
จึงจะเห็นธรรม


R05

๕.เสวนาปุจฉา-วิสัชชนา
-ปกิณณกธรรม


R06-07

๖.สัมพันธภาพรูปนาม
๗.การเดินทางในวัฏฏะ


R08-09

๘.การชุมนุมทางการเมือง
๙.บุญ มีความหมายอย่างไร


R10-11

๑๐.คนปฏิบัติธรรมมีความรักได้หรือไม่
๑๑.โภควิภาค


R12-13

๑๒.ตอบปัญหา
๑๓.ความสุข
ที่นำไปสู่การหลุดพ้น


R14-15

๑๔.การมอบความรัก
ที่นำไปสู่การหลุดพ้น
๑๕.จริงหรือ ฆ่าตัวตายไม่บาป ?


R16-17

๑๖.นำทางสู่การภาวนา
๑๗.ตั้งจิตอธิษฐาน


R18-19

๑๘.แม่น้ำหลากสายบรรจบยังสาคร
๑๙.เรื่องวิวาทของคนดี


R20-21

๒๐.สวรรค์ ในแง่มุมที่คุณอาจไม่รู้
๒๑.วางจิตอย่างไร เมื่อความตายอาจมาเยือน


R22-23

๒๒.อกหักพักรบ กับความสงบของใจ
๒๓.ใจหาย เมื่อใครบางคนหายไป


R24-25

๒๔.หมดบุญ หมดอายุขัยคืออะไร
๒๕.จะอยู่เหนือชะตากรรมได้อย่างไร


R26-27

๒๖.ตุ๊กตาลูกเทพ
ตอนที่ ๑
๒๗.การถือสรณะ
และการทำบุญโลงศพ

ชีวิตกับการครองเรือน

ธรรมะกับการ
ครองเรือน

ธรรมะกับการเลี้ยงชีวิต

ธรรมะกับการ
เลี้ยงชีวิต

ธรรมะกับการปกครอง

ธรรมะกับการ
ปกครอง

ธรรมะกับการบำเพ็ญบารมี

ธรรมะกับการ
บำเพ็ญบารมี

หากย้อนเวลาไม่ได้

หากย้อนเวลาไม่ได้
เพื่อคนที่เรารัก

พิธีกรรมเพื่อผู้ล่วงลับและชีวิตหลังความตาย

พิธีกรรมเพื่อผู้ล่วงลับ
และชีวิตหลังความตาย

ไม่เสียใจ ต้องไม่เศร้าโศกเสียใจ

ไม่เสียใจ
ต้องไม่เศร้าโศกเสียใจ

รู้แจ้งตน ประจักษ์แจ้งธรรม

รู้แจ้งตน
ประจักษ์แจ้งธรรม

ธัมมจักกัปปวัตนสูตรและอริยสัจสี่

ธัมมจักกัปป
วัตนสูตร
และอริยสัจสี่

รวมเรื่องลึกซึ้งไม่ลึกลับ ๑

รวมเรื่องลึกซึ้ง
ไม่ลึกลับ ๑
(คลายข้อสงสัย)

รวมเรื่องลึกซึ้งไม่ลึกลับ ๒

รวมเรื่องลึกซึ้ง
ไม่ลึกลับ ๒
(เสริมความเข้าใจ)

ริงโทนธรรม

ริงโทนธรรมะ
Ringtone dhamma

ชุดการเรียนรู้ที่ ๑

ชุดการเรียนรู้ที่ ๑
สมถภาวนา
ปฏิบัติด้วยจิตอิสระ

ชุดการเรียนรู้ที่ ๒

ชุดการเรียนรู้ที่ ๒
ประมวลกระบวนทัศน์วิปัสสนา

ชุดการเรียนรู้ที่ ๓

ชุดการเรียนรู้ที่ ๓
เริ่มต้นศึกษา
ค้นหาความหมายวิปัสสนา

ชุดการเรียนรู้ที่ ๔

ชุดการเรียนรู้ที่ ๔
ศึกษาเหตุปัจจัย
ไขความจริง

ชุดการเรียนรู้ที่ ๕

ชุดการเรียนรู้ที่ ๕
ศึกษาสัทธรรมนำวิถี

รวมอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

รวมอบรมการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน ชุดอื่นๆ

นำเดิน-นั่งภาวนา

เสียงนำการปฏิบัติ
นำเดิน-นั่งภาวนา

การเจริญสติปัฏฐาน<br>แผ่นที่ 1

การเจริญสติปัฏฐาน ชุดที่ ๑

การเจริญสติปัฏฐาน<br>แผ่นที่ 3

การเจริญสติปัฏฐาน ชุดที่ ๒

การเจริญสติปัฏฐาน<br>แผ่นที่ 3

การเจริญสติปัฏฐาน ชุดที่ ๓

การเจริญสติปัฏฐาน<br>แผ่นที่ 4

การเจริญสติปัฏฐาน ชุดที่ ๔

รวมธรรมกถา ๒๕๔๗ – ๒๕๕๕

รวมธรรมกถา
๒๕๔๗ - ๒๕๕๕

สนทนาธรรมวันพุธ

สนทนาธรรมวันพุธ
๒๕๔๘ - ๒๕๔๙

รวมอัลบั้มธรรมบรรยาย

รวมอัลบั้ม
ธรรมบรรยาย

การเจริญสติปัฏฐาน

การเจริญสติปัฏฐาน
ชุดที่ ๑ - ๔

อานาปานสติภาวนา

หลักพื้นฐาน
ในการทำสมาธิ
แบบอานาปานสติ

อานาปานสติภาวนาเยียวยามะเร็ง

อานาปานสติภาวนา
เพื่อการเยียวยา
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ทำวัตรสวดมนต์

ทำวัตรสวดมนต์
วัดญาณเวศกวัน

พระไตรปิฎกฉบับคัดย่อ

พระไตรปิฎก ฉบับคัดย่อ
PDF for ipad

พระไตรปิฎกฉบับคัดย่อ

พระไตรปิฎก ฉบับคัดย่อ
MS Word 2007

ธรรมะออนไลน์

ธรรมะออนไลน์
MSN

เอกสาร

เอกสาร เข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

เอกสาร

แผ่นพับ การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

Posted by: piyalak | 30/12/10

ลิงค์ไปที่อื่น

SkyDrive
ธรรมกถา

SkyDrive
ธรรมนิยาย

รูปภาพ
จากเสปซ

ติดต่อ
พระปิยะลักษณ์

Older Posts »

หมวดหมู่

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 29 other followers